Chỉ cần được hôn em này 1 lần chết cũng chịu .
No comments: