Đồ này là đồ Thức, chứ không phải đồ ngủ
No comments: