Đồ này là đồ Thức, chứ không phải đồ ngủ




















































No comments: